POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MILANOM VÁVROM

Vo veku nedožitých 66 rokov zomrel pán chovateľ Milan Vávra. 
       V nedeľu 23. februára 2020 sa čas navždy zastavil pre pána chovateľa. Vo veku nedožitých 66 rokov nečakane zomrel pán Milan Vávra. Jeho meno sa spája najmä s chovom exotického vtáctva, ktorému sa venoval celý život. Bol posudzovateľ, mnoho volebných období člen a predseda Komisie pre chov exotického vtáctva, člen Predsedníctva Republikovej rady, prednášateľ, venoval sa aj mladým chovateľom.Ale navždy zostane zapísaný ako neúnavný bojovník za práva chovateľov exotov, konkrétne ohrozených a chránených druhov papagájov. Roky niesol svoju kožu na trh v rokovaniach s ministerstvami a inštitúciami, ktoré upravujú problematiku nakladania s ohrozenými živočíchmi známu pod menom Dohovor CITES. Hájil práva slovenských chovateľov tak, aby boli rovnocenní s chovateľmi  vo svete. Šíril osvetu, informoval, prednášal. Nie všetci chovajú exotické vtáctvo, ale chovatelia všetkých zväzových odborností už roky navštevujú pravidelnú Celoštátnu burzu na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Možno nevedia, že za jej zrodom od prvotnej myšlienky až po realizáciu stál pán Vávra. Jeho predstava o dôstojnom mieste pre stretnutia chovateľov sa po náročných rokovaniach s výstaviskom AX Nitra naplnila podpisom zmluvy medzi SZCH a AX v roku 2010. Odvtedy vykonával funkciu garanta a dozoru SZCH a riešil všetky otázky v súvislosti s burzou.      Udržiaval priateľské a korektné vzťahy s chovateľmi v Čechách aj na Morave, kde má jeho meno dobrý zvuk.     

Navždy odišiel dobrý, statočný človek, chovateľ akých nie je veľa. Bude chýbať a veľmi.Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku, zaslúži si to. 

Priatelia sa s ním naposledy rozlúčia 27.februára 2020 o 15,00 v Dome smútku v Moravskom Sv.Jáne.Česť jeho pamiatke.

Miroslav Kozej                                 

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Forischom

Dňa 21.augusta 2019 vo veku 89 rokov zomrel priateľ ,chovateľ ,funkcionár a publicista Pavol Forisch.

Od roku 1944 bol organizovaný v Spolku pestovateľov a chovateľov čistokrvného domáceho zvieratstva. Celý život zasvätil chovateľstvu , rôznym zastavaným funkciám v organizovanom chovateľstve a tvorbe filmu.

Počas svojho života zastaval viaceré funkcie i v Slovenskom zväze chovateľov a tiež bol pri zakladaní nášho Klubu v Michalovciach.

Od roku 1963 – 2009 bol členom Ústrednej odbornej komisie pre chov vtáctva, v rokoch 1986 – 2009 Predseda zboru posudzovateľov.

V rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako Predseda ÚV SZCH.

Po premiestnení nášho Klubu z Spišskej Novej Vsi v roku 1997 do Bratislavy zastával funkciu Predsedu Klubu chovateľov farebných ,postavových kanárikov a krížencov na Slovensku až do obnovenia jeho činnosti ustanovujúcou členskou schôdzou 7.10.2012 v Trenčianskej Turnej.

Za svoje aktivity bol Pavel Forisch ocenený všetkými vyznamenaniami , ktorými SZCH oceňoval svojich zaslúžilých členov.

Celý svoj život zaznamenal vo vydanej knihe „Roky môjho života“ , ktorú ešte stíchol zaslať najbližším priateľom. Jeden výtlačok s venovaním dostal i náš člen výboru KCHFPKaK na SK Ján Bobko.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 27.augusta 2019 v bratislavskom Krematóriu. Výbor nášho Klubu zabezpečil na túto udalosť veniec s venovaním a na rozlúčke v Bratislave sa osobné zúčastnili členovia výboru pp.Podolinský Karol a Bobko Ján. C:\Users\HP\Pictures\My Scans\scan0039.jpgPohreb - P.Forisch.jpg

Foto a text : K. Podolinský

Poďakovanie manželky zverejnené v časopise Chovateľ č.9/2019:

Ďakujem bývalým spolupracovníkom ,priateľom a známym môjho manžela PAVLA FORISCHA , ktorí prejavmi úprimnej sústrasti, spomienkami , peknými slovami či účasťou na poslednej rozlúčke a kvetinovými darmi ,pomohli zmierniť náš smútok. S úctou R.Forischová Spracoval : Podolinský Karol

XXI.ORNITA (2019)

 Výstava exotického vtáctva  „ORNITA – VTÁČÍ SVET“ 

11. 10. – 13. 10. 2019 KD Trenčianska Turná

Výstavné podmienky

1) Výstava sa koná v dňoch 11.10. – 13.10. 2019 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00 v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 13:00 hod.

2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2018 a 2019 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.

3) Vtáky musia byť na výstavu doručené a z nej odobrané len osobne.

Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 9. 10. 2019 od 15:00 hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 13.10. 2019 od 13:30 hod.

4) Prihlášku bude usporiadateľ potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením.

5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni a  doklad o zaplatení výstavného poplatku.

6) Klietkové pre kanárikov je 2 € za každý vystavený exponát, ostatné vtáctvo 1 € za každý vystavený exponát. Vystavujúci vo vlastných (uviesť do prihlášky) výstavných klietkach (Kanáre – len v kartónových alebo oblúkových, Andulka,Agapornis- bodovačka) budú mať výstavný poplatok 0,50 €.

Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 2– €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou  na adresu : Máčala Jozef, S. Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK50 8360 5207 0042 0258 7709 do správy pre prijímateľa uviesť meno a výstava2019 najneskôr do 23. 09. 2019. Mladí chovatelia vyznačia prihlášku písmenami MCH.

7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční dňa 10.10. 2019 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti. Papagáje vystavené vo voliérach budú posudzované ako jednotlivci.

8) Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy.  Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 €, od 0,6 do 0,9 na 1 €).. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, musí si ho sám kúpiť.

9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná.

10) Výstavný výbor zodpovedá za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy.

V prípade úhynu exponátu bude na základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody vo výške trhovej ceny.

11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený titul MAJSTER SR , I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách ,Šampión výstavy(najviac bodovaný vták) a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi.  Vystavovatelia si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné.

12) Uzávierka prihlášok je 23. 09. 2019, prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

13) Ponúkame využitie zverejnenia inzercie v katalógu výstavy na propagáciu vašej podnikateľskej činnosti . Cena inzerátu jednej strany formát. A4 je 30,- € , pol strany 15,-€ .

14) Prihlášky musia byť zaslané na adresu:Miroslav Mutňanský, Nivka 562, Trenčianska Turná 91321 alebo elektronickou poštou : zoszchturna@pobox.sk Bližšie informácie: 0903395825

Výstavný výbor

Súvisiaci obrázokZoszch Trenčianska Turná II

www.vtacisvet.wbl.sk www.zoszchturna.webnode.sk