XXI.ORNITA (2019)

 Výstava exotického vtáctva  „ORNITA – VTÁČÍ SVET“ 

11. 10. – 13. 10. 2019 KD Trenčianska Turná

Výstavné podmienky

1) Výstava sa koná v dňoch 11.10. – 13.10. 2019 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00 v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 13:00 hod.

2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2018 a 2019 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.

3) Vtáky musia byť na výstavu doručené a z nej odobrané len osobne.

Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 9. 10. 2019 od 15:00 hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 13.10. 2019 od 13:30 hod.

4) Prihlášku bude usporiadateľ potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením.

5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni a  doklad o zaplatení výstavného poplatku.

6) Klietkové pre kanárikov je 2 € za každý vystavený exponát, ostatné vtáctvo 1 € za každý vystavený exponát. Vystavujúci vo vlastných (uviesť do prihlášky) výstavných klietkach (Kanáre – len v kartónových alebo oblúkových, Andulka,Agapornis- bodovačka) budú mať výstavný poplatok 0,50 €.

Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 2– €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou  na adresu : Máčala Jozef, S. Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK50 8360 5207 0042 0258 7709 do správy pre prijímateľa uviesť meno a výstava2019 najneskôr do 23. 09. 2019. Mladí chovatelia vyznačia prihlášku písmenami MCH.

7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční dňa 10.10. 2019 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti. Papagáje vystavené vo voliérach budú posudzované ako jednotlivci.

8) Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy.  Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 €, od 0,6 do 0,9 na 1 €).. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, musí si ho sám kúpiť.

9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná.

10) Výstavný výbor zodpovedá za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy.

V prípade úhynu exponátu bude na základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody vo výške trhovej ceny.

11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený titul MAJSTER SR , I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách ,Šampión výstavy(najviac bodovaný vták) a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi.  Vystavovatelia si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné.

12) Uzávierka prihlášok je 23. 09. 2019, prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

13) Ponúkame využitie zverejnenia inzercie v katalógu výstavy na propagáciu vašej podnikateľskej činnosti . Cena inzerátu jednej strany formát. A4 je 30,- € , pol strany 15,-€ .

14) Prihlášky musia byť zaslané na adresu:Miroslav Mutňanský, Nivka 562, Trenčianska Turná 91321 alebo elektronickou poštou : zoszchturna@pobox.sk Bližšie informácie: 0903395825

Výstavný výbor

Súvisiaci obrázokZoszch Trenčianska Turná II

www.vtacisvet.wbl.sk www.zoszchturna.webnode.sk

Pridaj komentár